ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОСНОВНИ ПРАВИЛА НА ПРОДАЖБА:

1. Начинът на подаване на поръчките:
а) чрез платформа B2B http://b2b.polishtextilegroup.com/
б) по телефона
в) по електронна поща

2. Формулярът „Специална Поръчка“ следва да се състои от следните елементи:
а) Данните на Купувача:
• името на дружеството
• адреса на централата на дружеството
• ДДС No. на ЕС – в случай на 1-ва поръчка
• адрес за доставка – ако се различава от адреса на регистъра

б) Обем на поръчката и вид на поръчания асортимент
• търговско наименование на поръчките стоки
• характеристики на стоките като: цвят, основа тегло, съдържание
• количеството на поръчания асортимент

в) Време и състоянието на доставката

3. Поръчките, които включват контейнери количества, трябва да бъдат уговорени поотделно

Има възможност за извършване на резервация за определени стоки, като се цитират количествата й за период от 3 работни дни. Този период може да бъде удължен до 14 календарни дни в случай на извършване на резервацията чрез платформата B2B или по изключение след одобрението на мениджъра на търговския отдел. След този период всяка резервация трябва да бъде препотвърдена като поръчка или анулирана.

I. Заповедите се въвеждат на практика на територията на Полша и страни, които са членове на Европейския съюз.

1. Приетите от търговския отдел вътрешни поръчки се въвеждат на практика в рамките на 24 часа само в работни дни.
2. Времето на доставка за определени държави от ЕС е различно. Купувачът е в състояние да го провери на следното припокриване:

Време за доставка

II. Подробни условия за доставка на стоки.

1. Поръчаните стоки могат да бъдат доставени на Купувача по избор, по следните начини:

чрез спедиторска или куриерска фирма
собствения транспорт на Продавача
чрез лично получаване на Купувача, ПОРЪЧК АН ТРАНСПОРТ ЗА СМЕТКА НА КУПУВАЧА!

2. Часът и състоянието на доставката, които трябва да бъде извършена от Транспорт Продавача, трябва да бъдат договорени с Купувача поотделно.

3. Когато Купуваът взима стоките се взимат директно от складовете чрез назначената от него фирма, тогава е е от съществено значение да се консултира Продавачът в писмена форма.

4. В случай, че мястото на товарене на стоките не е седалището на Продавача, Продавачът е длъжен да посочи това място и да удостовери, че получателят на стоките има право на неговото представителство и отговаря за стоките.

III. Обхватът на отговорност на продавача по логистични въпроси.

1. В случай, че когато стоките се транспортират от външната компания и Купувачът е открил дефектите, това може да се появи по време на транспортирането, Купувачът следва да отбележи тези щети или други дефекти върху товарителницата или да направи протокола за щетите.

2. Продавачът не носи отговорност за закъсненията при доставките поради форсмажорни или други непредвидени или непредсказуеми обстоятелства, които затрудняват и невъзможни доставката. Той особено се отнася до обстоятелствата като екстремни трудни, метеорологични условия, събития, причинени от пожар, наводнение или други непредвидени събития, или забавяне на транспорта до склада на Продавача, причинени от продължителните морски транспорт. В случай на появяване на посочените по-горе обстоятелства, Купувачът би бил информиран незабавно. В такива случаи на Купувача не е разрешено да подава иск за обезщетение пред Продавача.

1.Услвия на плащане

Срокът на плащане се калкулира от датата на издаване на фактурата между страните като този срок се определея от тях.

2. Цена

Клиентите закупуват стоките на цени по ценова листа валидна в деня на продажбата. Изключение правят цените които са догпворени предварително и при определени условия между Купувача и Продавача.

3. Отлагане срока на плащане

а/ В случай на неплатени фактури, Продавачът има право да блокира текущи заявки за изпълнение, както и да анулира предишни условия на работа и отстъпки, договорени между страните.

б/ Продавачът има право да изиска цялата или частично стоки, останали неизползвани.

Минимален обем за поръчката в случай на тъканта е една ролка. Ако поради различните причини, поставената поръчка е по-малка от една ролка, Продавачът има право да добави към основната цена разходите за рязане съгласно следната таблица:

Правилата за продажба на платове в количества, по-малки от една ролка
1. 1mb-10mb – ще добавим 0,70 € към всеки метър към цената на ценовата листа
2. повече от 10mb до 20mb – ще добавим 0,58 € към всеки метър към цената на ценовата листа
3. повече от 20mb до 30mb – ще добавим 0,47 € към всеки метър към цената на ценовата листа
4. ако искат да купят повече от 30м ние сме длъжни да продаваме цяла ролка, в случай, че клиентът ще бъде упорит, ще намалим, но ще добавим 0,35 € към всеки метър към цената на ценовата листа.

Точка 4-та не се отнася за Полярни и ролки, които се произвеждат в тези количества.

Връщането на закупените стоки е възможно след по-ранно одобрение, направено от Продавача. Стоките за връщане следва да имат оригинална опаковка и етикети. Ако връщането не е последствие от вината на Продавача, Купувачът поема за негова сметка всички разходи за транспорт.

1. Купувачът е длъжен да представи Протокол за рекламация под формата на вземане. Този формуляр е достъпен в интернет уеб сайта или в търговския отдел. Етикетите трябва да се прикрепят към формуляра за рекламация, доказвайки самоличността на стоките за вземане.

2. Купувачът е длъжен да провери стоките веднага след получаването му и да провери съответствието му с поръчката. Проверката на стоките следва да се извършва всеки път, преди да се взира работата, като се използват закупени тъкани. В случай на липса на горепосоченото съответствие Купувачът има право да подаде иска в следното време:

до 3 дни от датата на доставка – количество и дефекти в качеството, наблюдавани по време на получаването на стоките
21 дни от датата на доставка – дефекти в качеството, видени след непокрита, разопаковане на стоките (има възможност за удължаване на този период след споразумение с Продавача, в случай, когато стоките трябва да се използват в по-късния период),
скрити дефекти, които не са признати по време на доставката, трябва да бъдат обявени в най-кратки срокове.

3. Продавачът не носи отговорност за дефекти, произтичащи от неправилна употреба и поддръжка, противоречащи на инструкциите от картата на продукта, която е налична в уеб сайта или в търговския отдел.

4. Размерът на обезщетението за дефектни стоки не може да надхвърли стойността му, посочена във Фактурата за продажба, издадена от Продавача.

5. Проверка на текущия, открити вземания не е позволил на клиента да забави плащанията за закупени стоки.

6. Ако Купувачът няма да подаде иска по горепосочения начин и време, той губи всички права за предявяване.

Ако претенцията би била приета от Продавача, той е длъжен да вземе дефектни стоки по своя, собствен разход. Горепосочените стоки трябва да бъдат върнати в оригиналната опаковка, в държавата, която позволява обезпечения му транспорт. В случай на искане за замяна на дефектни стоки Продавачът е длъжен да замени стоките в най-кратки срокове.

1. Личните данни на потребителите се обработват в съответствие със Закона за защита на личните данни от 29 август 1997 г. (Вестник на законите No. 133, т. 883, изменен), Закона за електронните услуги от 18 юли 2002 г. (Вестник на законите No 144, т. 1204, с измененията)

2. Администратор на личните данни на потребителите е Polska Grupa Tekstylna Sp. z o.o. компания със седалище във Варшава, ул. Зеуса 27, 01-497 Варшава.

3. Администраторът осигурява конфиденциалност и защита на Личните данни на потребителите, като използва Платформата B2B и уебсайта, като въвежда подходящи технически и организационни мерки.

4. Личните данни се събират и обработват от Polska Grupa Tekstylna Sp. z o.o.:

да предоставя услуги, свързани с управлението и обслужването на сметка, разположена на Платформата B2B – правното основание за обработка е необходимостта от обработване за изпълнение на договора (член 6, параграф 1 буква б) от ОРЗД),
да изпълнява законоустановените задължения, наложени на Администратора, в резултат по-специално от данъчните разпоредби и счетоводните разпоредби – правното основание за обработване е правното задължение (член 6, параграф 1 буква в) от ОРЗД),
да упражнява искове за стопанска дейност – правното основание за обработване е оправданият интерес на Администратора (член 6, параграф 1 буква е. от ОРЗД), състояща се в защита на техните права,
за маркетингови цели на Администратора – директен маркетинг на собствени продукти или услуги.

5. Обработването на Личните данни на Потребителите за цел, различна от посочена в точка 4, ще се извършва само след получаване на съгласието на Потребителя и доколкото е посочено в съгласието.

6. Въвеждането на Личните данни на потребителите във формуляра за контакт, намиращ се на уебсайта, е доброволно и се извършва от администратор на фирмата.Регистрацията в бизнесплатформата се оторизира от администратор на фирмата Продавач.

7. Потребителят може по всяко време да оттегли съгласието си за обработване на личните му данни, включително електронен адрес в съответствие с член. 7 ал. 3 ОРЗД. Оттегляне на съгласието може да бъде направено чрез искане, изпратено на следния адрес: office@polishtextilegroup.com

8. Потребителят има право да получи достъп до данните си, да ги коригира или изтрие. Анулирането на съгласието ще доведе до изтриване на акаунта и записаните на него данни.