Регламенти

Регламенти

Общи принципи на продажбите:

1 Начини за подаване на поръчки:
а) чрез платформата B2B http://b2b.polishtextilegroup.com/
(б) по телефона
(в) по електронен път: електронна поща
(г) по факс.
д) лично в помещенията на Продавача: ул. Kolejowa 9A, 27-415 Kunów

2 Поръчката трябва да включва следното:
а) Данни за купувача:
– Име на компанията
– Адрес на седалището
– ДДС и REGON* номера
– Адрес за доставка**
*IN и REGON номер – за първата поръчка
**Адрес на доставка – ако е различен от адреса на регистрация на компанията

(б) Размер на договора и вид на продукта, който трябва да бъде закупен
– Търговско наименование на стоките
– Характеристики на продукта: цвят, тегло, състав
– Количество, което трябва да се поръча

в) Срок и условия на доставка

3. Поръчките на стоки в контейнерни количества изискват индивидуални споразумения.

Възможно е да направите резервация за определен артикул с количество за период от 3 работни дни. Този период се удължава до 14 календарни дни, ако резервацията е направена чрез платформата B2B. След тази дата резервацията трябва да бъде потвърдена като поръчка или да бъде анулирана.

I. Поръчките се изпълняват в Полша и в страните от Европейския съюз.

1 Поръчките за страната, приети от отдела за продажби, се обработват в работни дни в рамките на 24 часа.
Срокът за доставка за отделните страни от ЕС може да бъде проверен от купувача в раздела:

Време за доставка

II. Подробни условия за доставка на стоките.

1 Поръчаните стоки могат да бъдат доставени на купувача по един от следните начини:

  • чрез куриерска или спедиторска фирма
  • Собствен транспорт на продавача
  • чрез лично получаване от купувача

Условията и датата на доставка с транспорт на Продавача се договарят индивидуално с Купувача.

Възможно е поръчаните стоки да бъдат получени директно от клиента или от фирма, посочена от клиента. Ако случаят е такъв, моля, информирайте предварително член на екипа по продажбите.

(4) Когато мястото на доставка на стоките не е седалището на Купувача, с посочването на друго място Купувачът декларира, че Получателят на стоките е упълномощен да го представлява, както по отношение на правата, така и по отношение на задълженията, произтичащи от това действие, включително по-специално отговорността за получените стоки.

III. Отговорности на продавача по логистични въпроси.

(1) Ако стоките се транспортират чрез външна фирма и купувачът открие дефекти, които може да са възникнали по време на транспорта, той трябва да посочи откритите дефекти в товарителницата.

(2) Продавачът не носи отговорност за неспазване на сроковете за доставка в случай на непреодолима сила или други непредвидими и извънредни обстоятелства, които значително затрудняват или правят невъзможна доставката. Това се отнася по-специално за обстоятелства като изключително тежки метеорологични условия, събития, причинени от пожар, вода или други непредвидени събития, и забавяне на доставката до склада на Продавача, причинено от продължителен транспорт по море. Купувачът ще бъде информиран незабавно за настъпването на горните обстоятелства. В тези случаи Купувачът няма право да предявява каквито и да било претенции за обезщетение срещу Продавача.

1 Срок за плащане.

Срокът за плащане на стоките се изчислява от датата на фактурата. Договорената между страните дата на плащане ще бъде включена от продавача във всяка фактура за продажба.

2 Цена.

Клиентът извършва покупката по цените, валидни в деня на покупката – тези цени са определени в актуалната ценова листа. Това зависи от цената, договорена индивидуално между купувача и продавача.

3. Забавено плащане.

а) Ако вземането по фактурата не е платено до датата на падежа, Продавачът има право да поиска от Купувача да плати лихва за забавено плащане в размер, съответстващ на действащия законоустановен лихвен процент.

б) В случай на неплащане на просрочени плащания Продавачът може да спре изпълнението на текущите поръчки и всички предишни споразумения относно предоставените отстъпки и рабати стават невалидни.

в) Ако Купувачът е в забава по отношение на плащанията си, Продавачът има право да поиска връщането на всички или част от стоките, които са останали в непокътнато състояние, годно за препродажба.

Минималното количество за поръчка на тъкани е една греда. Ако по различни причини е поръчано по-малко количество от даден продукт, продавачът има право да добави допълнителна такса.

ПРАВИЛА ЗА ПРОДАЖБА НА ТЪКАНИ ВЪВ ВГРАДЕНИТЕ КОЛИЧЕСТВА – ИЗРЕЗАНИ ОТ ЛЕНТА
1. от 1 м до 10 м – начисляваме 3,00 PLN/ м към каталожната цена
2. над 10 м до 20 м – добавете 2,50 злоти/ мб към каталожната цена
3. над 20 м до 30 м – добавяме 2,00 злоти/ мб към ценовата листа
4. над 30 м – продаваме цели греди, а ако клиентът желае точна метричност (рязане от цяла греда), напр. 40 мб, добавяме 1,50 зл/ мб към каталожната цена

Връщането на закупени стоки е възможно след предварителна уговорка с Продавача. Върнатите стоки трябва да са с оригиналната опаковка и етикети. Ако връщането не се дължи на вина на продавача, купувачът е длъжен да поеме транспортните разходи.

(1) Купувачът е длъжен да подаде жалба, като използва формуляр за жалба. Този формуляр е достъпен на уебсайта или в сервизния отдел на продавача. Клиентът трябва да приложи към формуляра оригиналните етикети, идентифициращи рекламираните стоки.

(2) Купувачът е длъжен да прегледа стоките веднага след получаването им и да провери съответствието им с направената поръчка. Във всеки случай това трябва да стане преди започване на работата по използването на закупените стоки. В случай на несъответствие Купувачът има право да подаде жалба до Продавача в рамките на определения срок:

  • до 3 работни дни след доставката – количествени и качествени дефекти, видими при доставката
  • 21 дни от доставката – дефекти в качеството, които са видими само след разгъване/разопаковане на стоките (този срок може да бъде удължен по споразумение с продавача, ако стоките се използват на по-късна дата)
  • скрити дефекти, които не могат да бъдат разпознати при доставката, трябва да бъдат докладвани възможно най-скоро.

(3) Продавачът не носи отговорност за дефекти, причинени от неправилна употреба и поддръжка, които не са в съответствие с препоръките в информационния лист на продукта, достъпен на уебсайта или в сервизния отдел на Продавача.

(4) Размерът на обезщетението за дефектна стока не може да надвишава стойността на стоката, посочена в издадената от Продавача фактура за продажба.

5 Разглеждането на текуща жалба не дава право на клиента да задържи плащането на закупените стоки.

Ако рекламацията бъде приета от продавача, той е длъжен да вземе обратно дефектните стоки за своя сметка. Тези стоки трябва да бъдат върнати от купувача в оригиналната им опаковка в състояние, което позволява транспортирането им и предпазването им от евентуални повреди. Ако искането за замяна на дефектната стока с бездефектна стока бъде удовлетворено, Продавачът се задължава да замени стоката във възможно най-кратък срок.

6. Стоките за продажба не подлежат на рекламации или връщане. В момента на покупката клиентът е информиран за причината за продажбата.

(7) Ако Купувачът не направи рекламация по установения начин и в установения срок, той губи всички права, произтичащи от рекламацията.

1 Личните данни на потребителите се обработват в съответствие със Закона за защита на личните данни от 29 август 1997 г. (Dz. U. № 133, позиция 883 с измененията), Закон за предоставяне на електронни услуги от 18 юли 2002 г. (Държавен вестник, бр. 144, позиция 1204 с измененията).

2 Администратор на личните данни на потребителите е компанията Polska Grupa Tekstylna Sp. z o.o. със седалище във Варшава, ул. Zeusa 27, 01-497 Варшава.

(3) Администраторът осигурява поверителността и защитата на личните данни на Потребителите, използващи Платформата B2B и Уебсайта, чрез въвеждане на подходящи технически и организационни мерки.

4 Събират се и се обработват лични данни:

  • за предоставяне на услуги, свързани с поддръжката и експлоатацията на акаунта, разположен в платформата B2B – правното основание за обработката е необходимостта от обработката за изпълнение на договора (член 6, параграф 1, буква б) от РОДО),
  • за да се спазят законовите задължения на администратора, произтичащи по-специално от данъчното и счетоводното законодателство – правното основание за обработката е законово задължение (член 6, параграф 1, буква в) от РОДО),
  • за целите на предявяване на бизнес претенции – правното основание за обработката е легитимният интерес на Администратора (член 6, параграф 1, буква е) от ЗЗЛД) за защита на вашите права,
  • за маркетингови цели на Администратора – директен маркетинг на собствените му продукти или услуги.

5. обработването на личните данни на потребителите за цели, различни от посочените в точка. 4 се извършва само със съгласието на Потребителя и до степента, посочена в това съгласие.

(6) Въвеждането на лични данни във формуляра за контакт на уебсайта е доброволно.

(7) Можете да оттеглите съгласието си за обработване на Вашите лични данни, включително Вашия имейл адрес, по всяко време в съответствие с чл. 7, ал. 3 RODO. Оттеглянето на съгласието може да стане чрез изпращане на искане на адрес: office@polishtextilegroup.com.

(8) Имате право на достъп, коригиране или изтриване на вашите данни. Прекратяването на споразумението означава изтриване на акаунта и съхраняваните в него данни.